Laboratorium Budowlane

Obowiązki producenta wprowadzającego do obrotu wyrób budowlany od dnia 1.01.2017

 

Producent wyrobu budowlanego zobowiązany jest przede wszystkim do:

 • wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego, który posiada zadeklarowane właściwości użytkowe i nadaje się do zamierzonego zastosowania w zakresie tych właściwości
 • sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu podlegającego obowiązkowi oznakowania znakiem CE i umieszczenia symbolu CE na tym wyrobie budowlanym
 • sporządzenia krajowej deklaracji dla wyrobu podlegającego obowiązkowi oznakowanie znakiem budowlanym i umieszczenia znaku budowlanego na tym wyrobie budowlanym
 • sporządzenia i przechowywania deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach
 • dołączania lub udostępniania wraz z wyrobem budowlanym, podlegającym obowiązkowi oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym:
  1. informacji towarzyszącej temu oznakowaniu wraz z informacją umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego
  2. kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji
  3. instrukcji stosowania, instrukcji obsługi lub informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania
 • umożliwiania przeprowadzania czynności kontrolnych właściwego organu i nieodpłatnego pobierania przez niego próbek wyrobów budowlanych
 • stosowania się do zaleceń organu nadzoru a w szczególności do przechowywania próbki kontrolnej w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych wyrobu budowlanego

Jedynym przypadkiem, w którym wyrób może być niezgodny z wymaganiami, jest prezentowanie tego wyrobu na targach, pokazach i wystawach pod warunkiem, że znajdzie się na nim oznakowanie, że nie spełnia wymagań i dopóki nie będzie ich spełniał, nie zostanie udostępniony na rynku ani oddany do użytku.

 

Pozostałe obowiązki producenta:

 • prowadzenie ewidencji:
  1. skarg,
  2. wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych,
  3. wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania;
 • informowanie sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania.
 • stosowanie procedur zapewniających utrzymanie przy produkcji wyrobu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych
 • w uzasadnionych przypadkach prowadzenie badań próbek wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

 

Na żądanie właściwego organu krajowego producenci dostarczają mu wszelkie informacje i dokumentację, niezbędne do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami. Na żądanie tego organu współpracują z nim we wszelkich działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane wprowadzone przez nich do obrotu.

Niedostosowanie się do powyższych wymogów stwierdzone przez organy nadzoru rynku, musi skutkować nałożeniem kar pieniężnych na producenta (i sprzedawcę). Ich wielkość powinna skłonić każdego producenta do zwrócenia bacznej uwagi na sposób znakowania wprowadzanych na rynek wyrobów. Więcej na temat kar pieniężnych znajdą Państwo w zakładce KARY PIENIĘŻNE.

 

Laboratorium „LBD” oferuje pomoc dla producentów w zakresie sporządzania dokumentów dotyczących oznakowania wyrobów oraz interpretacji ustaw i rozporządzeń. Zachęcamy wszystkich producentów wyrobów budowlanych betonowych, ceramicznych i silikatowych do podjęcia współpracy w powyższej kwestii. Od lat zajmujemy się znakowaniem wyrobów, na bieżąco śledzimy zmiany w prawie i jesteśmy w stałym kontakcie z organami nadzoru, dzięki czemu możemy zająć się kompleksową pomocą w dostosowaniu się do wymogów.